Atelier Tokyo

Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Tráng, quận 1, Hồ Chí Minh
SDT: 090 661 1937 (tiếng Nhật)
Thời gian: 9:30 ~ 20:30 (Nhận order cuối: Nhuộm + uốn 19:00, Cắt :20:00)
Không nghỉ lễ